Kies een taal / Choisissez une langue

Welkom Bienvenue

1. INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden die het gebruik van deze website betreffen aandachtig te lezen.

Wij vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te raadplegen of er welk gebruik dan ook van te maken. De toegang tot deze site www.danio.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken.

DANONE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen. De raadpleging of het gebruik van de website door de gebruiker impliceert zijn aanvaarding van de respectievelijke wijzigingen toegebracht aan de gebruiksvoorwaarden. DANONE nodigt daarom de gebruikers uit om ze regelmatig te raadplegen.

Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen DANONE en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.

2. TOEGANG TOT DE SITE

2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement.

2.2. DANONE behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf te verwittigen. DANONE kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze site is de exclusieve eigendom van DANONE, waarvan de maatschappelijk zetel gevestigd is te Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel met KBO nummer 0402.734.595.
De host van de site is SPRL DIOGENIUS, Rue Emile Francqui 6 , B-1435 Mont-Saint-Guibert, BELGIQUE.

4. AUTEURSRECHTEN en sui generis rechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties, … weergegeven op de site, evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van DANONE en/of gebruikt DANONE onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door DANONE toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.

DANONE kent aan de gebruikers van haar site, op de door het auteursrecht beschermde werken waarover DANONE over het auteursrecht beschikt alsmede op de door sui generis rechten beschermde elementen, een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site, DANONE kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

Het reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van DANONE. De gebruiker verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

5. MERKEN

De merken en/of logo’s van DANONE of van andere vennootschappen van de Danone Groep die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo's van DANONE en/of van andere vennootschappen van de Danone Groep maken, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

6. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD

DANONE verleent aan de gebruikers van haar site het persoonlijk en niet-exclusief recht de site voor hun eigen privé doeleinden te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DANONE, is het verboden om informaties uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. DANONE kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van DANONE of van haar producten kan bezoedelen.

Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is.

De gebruiker stemt ermee in om DANONE te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht dat eigendom is van DANONE en/of van de Groupe Danone.

7. AANSPRAKELIJKHEID in verband met de inhoud van de website

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert DANONE de site "als dusdanig". DANONE verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.

DANONE biedt geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

DANONE doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. DANONE kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan DANONE geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site.

DANONE zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.

DANONE wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar DANONE via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

8. PERSOONSGEGEVENS

a. Persoonsgegevens die door DANONE (NV Danone SA, NV Danone Waters Benelux SA, NV Nutricia België SA) worden verzameld
a.1. Bij een bezoek aan de site van DANONE, bewaart DANONE de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:
- het e-mailadres van de gebruiker (wanneer ze een boodschap stuurt, een vraag stelt vanwege deze Internet site of, in het algemeen, wanneer ze met DANONE door e-mail communiceert);
- alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd
- alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan DANONE heeft verstrekt.

a.2. Op deze site gebruikt DANONE cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door DANONE laat ons toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden. Meer informatie kan u vinden via uw webbrowser.

a.3. Als DANONE gegevens overdraagt of ontvangt op haar website, behoudt DANONE zich het recht de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

a.4. DANONE verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

b. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door DANONE
De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld en bewaard door DANONE (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) en zullen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden. Worden hier niet beschouwd als derden : NV Danone Waters Benelux SA en NV Nutricia België SA.

De persoonsgegevens worden gebruikt door DANONE om de gebruiker te contacteren en informeren in het kader van haar acties, om de inhoud van zijn website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van deze site, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en voor de mededeling van informatie over onze producten. En elk ander administratief – commercieel doel.

Indien DANONE de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt DANONE zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de gebruiker de kans te bieden haar deelname te weigeren.

c. Recht van toegang, verzet en verbetering
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met DANONE opnemen:
- via e-mail : consumer.belux@danone.com
- via post: NV Danone SA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

d. Over communicatie via e-mail
De gebruiker laat DANONE toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden.
Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van DANONE, kan zij een e-mail sturen aan het volgende adres : NV Danone SA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel,

e. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?
Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan ze DANONE contacteren:
- via e-mail : consumer.belux@danone.com
- via post: NV Danone SA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres.

9. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door DANONE.

De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. DANONE oefent geen controle uit op deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat wij instemmen met de inhoud van deze websites en impliceert de opname van deze websites geen enkele samenwerking tussen ons en de exploitanten van deze websites.

DANONE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico’s verbonden met het gebruik dat zij maakt van de inhoud van de site waarnaar op de site wordt verwezen, met name als zij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud.

10. GELDIGHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasselijk is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasslijkheid de geldigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten.

11. TOEPASSELIJK recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd. DANONE behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettelijk of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.

12. CONTACT GEGEVENS

Deze website werd ontwikkeld door Smaac.
Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze algemene gebruiksvoorwaarden aarzel niet om NV DANONE SA. te contacteren via onze webpagina's of via de onderstaande gegevens:

E-mail: consumer.belux@danone.com

U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment voor cookies en tracking kiezen.
Meer informatie vindt u in de Cookieverklaring. AKKOORD EN OPSLAAN

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Ze zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden over het algemeen enkel gedefinieerd naar aanleiding van acties die u uitvoert en die u in staat stellen om gebruik te maken

PERSONALISATIE COOKIES

Ze maken een verbeterde functionaliteit en maatwerk van de site mogelijk. Ze kunnen geactiveerd worden door ons of door derden waarvan wij de diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, kan het zijn dat sommige of alle services niet goed werken.

STATISCHTISCHE COOKIES

Ze stellen ons in staat om surfpatronen te meten en te bepalen welke rubrieken van onze website werden bezocht, en om gewoontes te meten en onze diensten te verbeteren. Ze laten ons zien welke pagina’s het meest en

GERICHTE COOKIES

Ze kunnen door onze reclamepartners op onze site worden ingesteld om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke gegevens op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en apparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties zien.

Selecteer uw taal voorkeur / Sélectionnez votre langue préférée